Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, a także uwzględniając ich potencjał kadrowy, oferujemy kompleksową pomoc w pozyskaniu środków unijnych, w postaci Krajowego Funduszu Szkoleniowego, który przeznaczony jest na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i pracodawców w wieku 45+.

Co to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Pracodawca może za pomocą KFS sfinansować pracownikowi:

  • szkolenia specjalistyczne oraz miękkie
  • kursy i studia podyplomowe,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Wysokość dofinansowania wynosi:

  • mikroprzedsiębiorstwa- 100% dofinansowania
  • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa- 80% dofinansowania

kfs


UWAGA!!!

Całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Od czego zależy przyznanie dofinansowania? Przyznanie środków unijnych zależy od ilości przeznaczonych na dany rok środków z Funduszu Pracy oraz od kolejności złożenia wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Nasza oferta obejmuje:

Szczegółową analizę potrzeb Państwa pracowników.
Pierwszy etap współpracy polega na przeprowadzeniu szczegółowej analizy potrzeb danego przedsiębiorstwa i jego pracowników. Analiza obejmuje identyfikację potrzeb pracowników danego szczebla w hierarchii firmy, a także zaprojektowanie odpowiedniej ścieżki kariery dla wszystkich uczestników.

Odpowiedni dobór szkoleń
Drugi etap współpracy obejmuje przygotowanie szerokiego wachlarza szkoleń dostosowanych do zidentyfikowanych potrzeb pracowników. Nasza firma opracuje indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy zakres usług szkoleniowych, mających na celu zaktualizowanie wiedzy oraz podniesienie kompetencji jego pracowników.

Kompleksowe opracowanie wniosku
Trzeci etap polega na opracowaniu przez naszych specjalistów kompletnego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, które warunkują uzyskanie dotacji na szkolenia. Nasi doradcy fachowo uzasadnią wybór sfinansowanej ścieżki szkoleniowej pracownika, a także pomogą przejść przez każdy etap od podpisania umowy z Urzędem po realizację usług szkoleniowych.

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń na najwyższym poziomie
Po otrzymaniu środków unijnych nasi fachowcy zorganizują i przeprowadzą specjalistyczne szkolenia dla Państwa pracowników. Zakres szkoleniowy, forma prowadzenia zajęć oraz doradztwo szkoleniowe będzie przygotowane w oparciu o potrzeby szkoleniowe uczestników. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobycie nowych kwalifikacji.

Skuteczne rozliczenie pozyskanej dotacji
Etap końcowy obejmuje prawidłowe rozliczenie pozyskanej dotacji unijnej na podstawie otrzymanej faktury i dowodu wpłaty.

RCDS
Rzeszów Al. Sikorskiego 13
Tel. 790 702 117
E-mail: biuro@rcds.pl